Bài 1 (trang 53 SGK Toán 3): Tính nhẩm

8 x 3 =

8 x 2 =

8 x 4 =

8 x 1 =

8 x 5 =

8 x 6 =

8 x 7 =

0 x 8 =

8 x 8 =

8 x 10 =

8 x 9 =

8 x 0 =

Lời giải:

Học sinh tự nhẩm và ghi như sau:

8 x 3 = 24

8 x 2 = 16

8 x 4 = 32

8 x 1 = 8

8 x 5 = 40

8 x 6 = 48

8 x 7 = 56

0 x 8 = 0

8 x 8 = 64

8 x 10 = 80

8 x 9 = 72

8 x 0 = 0

Bài 2 (trang 53 SGK Toán 3): Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu?

Lời giải:

Số lít dầu có trong 6 can là:

8 x 6 = 48 (l)

Đáp số: 48l dầu

Bài 3 (trang 53 SGK Toán 3): 3. Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

Giải bài 3 trang 53 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Học sinh đếm thêm 8 rồi ghi vào các ô trống như sau:

Giải bài 3 trang 53 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3