Bài 1 (trang 68 SGK Toán 3): Tính nhẩm

18 : 9 =

27 : 9 =

54 : 9 =

63 : 9 =

45 : 9 =

72 : 9 =

36 : 9 =

63 : 9 =

9 : 9 =

90 : 9 =

81 : 9 =

72 : 8 =

Lời giải:

18 : 9 = 2

27 : 9 = 3

54 : 9 = 6

63 : 9 = 7

45 : 9 = 5

72 : 9 = 8

36 : 9 = 4

63 : 7 = 9

9 : 9 = 1

90 : 9 = 10

81 : 9 = 9

72 : 8 = 9

Bài 2 (trang 68 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

9 x 5 =

9 x 6 =

9 x 7 =

9 x 8 =

45 : 9 =

54 : 9 =

63 : 9 =

72 : 9 =

45 : 5 =

54 : 6 =

63 : 7 =

72 : 8 =

Lời giải:

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

45 : 9 = 5

54 : 9 = 6

63 : 9 = 7

72 : 9 = 8

45 : 5 = 9

54 : 6 = 9

63 : 7 = 9

72 : 8 = 9

Bài 3 (trang 68 SGK Toán 3): Có 35 kg gạo, chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kikogam gạo?

Lời giải:

Số kilogam gạo trong mỗi túi là:

45 : 9 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg gạo

Bài 4 (trang 68 SGK Toán 3): Có 45 kg gạo chia vào các túi, mỗi túi có 9kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo?

Lời giải:

Số túi gạo có tất cả là:

45 : 9 = 5 (túi).

Đáp số: 5 túi gạo