Bài 1 (trang 62 sgk Toán 3): Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài 1 trang 62 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 62 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 62 sgk Toán 3): Có 7 con trâu. Số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò?

Lời giải:

Số con bò là:

7+ 28 = 35 (con)

Số con bò gấp số con trâu một số lần là:

35 : 7 = 5 (lần)

Vậy số trâu bằng 1/5 số bò

Đáp số: 1/5

Bài 3 (trang 62 sgk Toán 3): Đàn vịt có 48 con, trong đó có 1/5 số vịt đang bơi dưới ao. Hỏi trên bờ có bao nhiêu con vịt?

Lời giải:

Số vịt đang bơi dưới ao là:

48 : 8 = 6 (con)

Số con vịt ở trên bờ là:

48 – 6 = 42 (con)

Đáp số: 42 con vịt

Bài 4 (trang 62 SGK Toán 3): Xếp 4 hình tam giác thành hình sau (xem hình vẽ):

Lời giải:

Xếp 4 hình tam giác như sau:

Giải bài 4 trang 62 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3