Bài 1 (trang 64 SGK Toán 3): Tính nhẩm :

a) 9 x 1 =

9 x 5 =

9 x 4 =

9 x 10 =

9 x 2 =

9 x 7 =

9 x 8 =

9 x 0 =

9 x 3 =

9 x 9 =

9 x 6 =

0 x 9 =

b) 9 x 2 =

9 x 5 =

9 x 8 =

9 x 10 =

2 x 9 =

5 x 9 =

8 x 9 =

10 x 9 =

Lời giải:

a) 9 x 1 = 9

9 x 5 = 45

9 x 4 = 32

9 x 10 = 90

9 x 2 = 18

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

9 x 0 = 0

9 x 3 = 27

9 x 9 = 81

9 x 6 = 54

0 x 9 = 0

b)9 x 2 = 18

9 x 5 = 45

9 x 8 = 72

9 x 10 = 90

2 x 9 = 18

5 x 9 = 45

8 x 9 = 72

10 x 9 = 90

Bài 2 (trang 64 SGK Toán 3): Tính :

a) 9 x 3 + 9

9 x 4 + 9

b) 9 x 8 + 9

9 x 9 + 9

Lời giải:

a) 9 x 3 + 9 = 27 + 9

= 36

(hoặc 9 x 3 + 9 = 9 x 4

= 36)

9 x 4 + 9 = 36 + 9

= 45

(hoặc 9 x 4 + 9 = 9 x 5

= 45)

b) 9 x 8 + 9 = 72 + 9

= 81

( hoặc 9 x 8 + 9 = 9 x 9

= 81 )

9 x 9 + 9 = 81 + 9

= 90

( hoặc 9 x 9 + 9 = 9 x 10

= 90)

Bài 3 (trang 64 SGK Toán 3): Một công ty vận tải có bốn đội xe. Đội một có 10 xe ô tô, 3 đội còn lại mỗi đội có 9 xe ô tô. Hỏi công ty đó có bao nhiêu xe ô tô?

Lời giải:

Số xe ô tô của 3 đội còn lại là:

9 x 3 = 27 (xe)

Số xe ô tô của công ty là:

10 + 27 = 37 (xe).

Đáp số: 37 xe ô tô

Bài 4 (trang 64 SGK Toán 3): Viết kết quả phép nhân vào ô trống(theo mẫu):

Giải bài 4 trang 64 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 4 trang 64 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3