Bài 1 (trang 11 SGK Toán 3):

Giải bài 1 trang 11 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

a) độ dài đường khấp khúc ABCD là:

34 + 12 + 40 = 86 (cm)

Đáp số: 86 cm

b) chu vi hình tam giác MNP là:

34 + 12 + 40 = 86 (cm)

Đáp số: 86 cm

Bài 2 (trang 11 SGK Toán 3): Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi hình chữ nhật ABCD

Giải bài 2 trang 11 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Học sinh tiến hành đo bằng thước có vạch.

(đo được : AB = 3cm; BC = 2cm; DC = 3 cm; AD = 2 cm)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm

Bài 3 (trang 11 SGK Toán 3):

– Trong hình bên:

– Có bao nhiêu hình vuông?

– Có bao nhiêu hình tam giác?

Giải bài 3 trang 11 sgk Toán 3 (Ôn tập về hình học) | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

– Có 5 hình vuông (4 hình vuông nhỏ và 1 hình vuông to)

– Có 6 hình tam giác (4 hình tam giác nhỏ và 2 hình tam giác to)

Bài 4 (trang 12 SGK Toán 3):

Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được:

a) Ba hình tam giác

b) hai hình tứ giác

Giải bài 4 trang 12 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Có thể kẻ thêm một đoạn thẳng ở mỗi hình như sau:

Giải bài 4 trang 12 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3