Bài 1 (trang 10 SGK Toán 3): Tính:

a) 5 x 3 + 132

b) 32 : 4 + 106

c) 20 x 3 : 2

Lời giải:

a) 5 x 3 +132 = 15 + 132

= 147

b) 32 : 4 + 106= 8 + 106

= 114

c) 20 x 3 : 2 = 60 : 2

= 30

Bài 2 (trang 10 SGK Toán 3): Đã khoanh vào 1/4 số con vịt trong hình nào?

Giải bài 2 trang 10 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Đã khoanh vào 1/4 số con vịt trong hình a) (có 4 cột, khoanh vào 1 cột)

Bài 3 (trang 11 SGK Toán 3): Mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi 4 bàn như vậy có bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Số học sinh ở 4 bàn là:

2 x 4 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Bài 4 (trang 11 SGK Toán 3): Xếp 4 hình tam giác thành hình cái mũ (xem hình vẽ):

Lời giải:

Có thể xếp được hình cái mũ như sau:Giải bài 4 trang 11 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 4 trang 11 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3