Bài 1 (trang 28 SGK Toán 3): Tính:

Giải bài 1 trang 28 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 28 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 28 SGK Toán 3):

a) Tìm 1/3 của : 69 kg; 36 m; 93 l

b)Tìm 1/2 của 24 giờ; 48 phút; 44 ngày

Lời giải:

a) 1/3 của 69 kg là : 69 : 3 = 23 (kg)

1/3 của 36 m là : 36 : 3 = 12 (m)

1/3 của 93 l là : 93 : 3 = 31 (l)

b) 1/2 của 24 giờ là : 24 : 2 = 12 (giờ)

1/2 của 48 phút là : 48 : 2 = 24(phút)

1/2 của 44 ngày là : 44 : 2 = 22 (ngày)

Bài 3 (trang 28 SGK Toán 3): Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1/3 số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam?

Lời giải:

Mẹ biếu bà số quả cam là:

36 : 3 = 12 (quả cam)

Đáp số: 12 quả cam