Bài 1 (trang 77 SGK Toán 3): Số ?

Giải bài 1 trang 77 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 77 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 77 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

a) 684 : 6;

b)845 : 7;

c) 630 : 9;

d) 842 : 4

Lời giải:

Giải bài 2 trang 77 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 2 trang 77 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 77 SGK Toán 3): Một cửa hàng có 36 máy bơm, người ta đã bán 1/9 số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm?

Lời giải:

Số máy bơm cửa hàng đã bán là:

36 : 9 = 4 (máy bơm)

Số máy bơm còn lại là:

36 – 4 = 32 (máy bơm)

Đáp số: 32 máy bơm

Bài 4 (trang 77 SGK Toán 3): Số ?

Giải bài 4 trang 77 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 4 trang 77 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 5 (trang 78 SGK Toán 3): Đồng hồ nào có hai kim tạo thành: Góc vuông ? Góc không vuông?

Lời giải:

Đồng hồ A có hai kim tạo thành góc vuông

Đồng hồ B có hai kim tạo thành góc không vuông

Đồng hồ C có hai kim tạo thành góc không vuông