Bài 1 (trang 81 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a. 125 – 85 + 80

21 x 2 x 4

b. 68 + 32 – 10

147 : 7 x 6

Lời giải:

a) 125 – 85 + 80 = 40 + 80

= 120

21 x 2 x 4 = 42 x 4

= 168

b) 68 + 32 – 10 = 100 – 10

= 90

147 : 7 x 6 = 21 x 6

= 126

Bài 2 (trang 81 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức

a) 375 – 10 x 3

64 : 8 + 30

b. 306 + 93 : 3

5 x 11 – 20

Lời giải:

a) 375 – 10 x 3 = 375 – 30

= 345

64 : 8 + 30 = 8 + 30

= 38

b) 306 + 93 : 3 = 306 + 31

= 337

5 x 11 – 20 = 55 – 20

= 35

Bài 3 (trang 81 SGK Toán 3): 3. Tính giá trị của biểu thức:

a) 81 : 9 + 10

20 x 9 : 2

b) 11 x 8 – 60

12 + 7 x 9

Lời giải:

a) 81 : 9 + 10 = 9 + 10

= 19

20 x 9 : 2 = 180 : 2

= 90

b) 11 x 8 – 60 = 88 – 60

= 28

12 + 7 x 9 = 12 + 63

= 75

Bài 4 (trang 81 SGK Toán 3): Mỗi số trong hình tròn là giá trị của biểu thức nào?

Giải bài 4 trang 81 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Có thể nối mỗi biểu thức với giá trị của nó như sau:

Giải bài 4 trang 81 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3