Bài 1 (trang 35 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

28 : 7 =

70 : 7 =

21 : 7 =

42 : 7 =

14 : 7 = 56 : 7 = 63 : 7 = 42: 6 =

49 : 7 =

35 : 7 =

7 : 7 =

0 : 7 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

28 : 7 = 4

70 : 7 = 10

21 : 7 = 3

42 : 7 = 6

14 : 7 =2 56 : 7 =8 63 : 7 =9 42: 6 =7

49 : 7 = 7

35 : 7 = 5

7 : 7 = 1

0 : 7 = 0

Bài 2 (trang 35 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

7 x 5 =

7 x 6 =

7 x 2 =

7 x 4 =

35 : 7 =

42 : 7 =

14 : 7 =

28: 7 =

35 : 5 =

42 : 6 =

14 : 2 =

28 : 4 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42

7 x 2 = 14

7 x 4 = 28

35 : 7 =5

42 : 7 = 6

14 : 7 = 2

28: 7 =4

35 : 5 = 7

42 : 6 = 7

14 : 2 = 7

28 : 4 = 7

Bài 3 (trang 35 SGK Toán 3): Có 56 học sinh xếp đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Số học sinh có trong mỗi hàng là:

56 : 7 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Bài 4 (trang 35 SGK Toán 3): Có 56 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng?

Lời giải:

Số hàng xếp được là:

56 : 7 = 8 (hàng)

Đáp số: 8 hàng