Bài 1 (trang 4 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 324 + 405;

761 + 128;

25 + 721;

b) 645 – 302;

666 – 333;

485 – 72;

Lời giải:

Giải bài 1 trang 4 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 4 SGK Toán 3): Tìm x:

a) x – 125 = 344

b) x + 125 = 266

Lời giải:

a) x – 125 = 344

x = 344 + 125

x = 469

b) x + 125 = 266

x = 266 – 125

x = 141

Bài 3 (trang 4 SGK Toán 3): Một đội đồng diễn thể dục gồm có 285 người, trong đó có 140 nam. Hỏi đội đồng diễn thể dục có bao nhiêu nữ?

Lời giải:

Số nữ trong hội đồng diễn là:

285 – 140 = 145 (người)

Đáp số: 145 người

Bài 4 (trang 4 SGK Toán 3): Xếp 4 hình tam giác thành hình con cá (xem hình vẽ):

Giải bài 4 trang 4 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Hình được xếp :

Giải bài 4 trang 4 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 4 (trang 4 SGK Toán 3): Xếp 4 hình tam giác thành hình con cá (xem hình vẽ):

Giải bài 4 trang 4 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Lời giải:

Hình được xếp :

Giải bài 4 trang 4 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3