Bài 1 (trang 37 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

Giải bài 1 trang 37 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 37 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 37 SGK Toán 3): Giải bài toán (theo bài giải mẫu)

a) Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi?

b) Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi công việc đó làm bằng máy hết mấy giờ ?

Lời giải:

a) Số quả bưởi mẹ còn lại là:

40 : 4 = 10 (quả)

Đáp số: 10 quả bưởi

b) Thời gian làm công việc đó bằng máy là:

30 : 5 = 6 (giờ)

Đáp số: 6 giờ

Bài 3 (trang 38 SGK Toán 3):

Đoạn thẳng AB dài 8 cm

a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần

b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 cm

Lời giải:

a) Trước hết tính độ dài đoạn thẳng CD:

8 : 4 = 2 (cm)

Sau đó dùng thước thẳng có vạch xăng – ti – mét để vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 2 cm

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN:

8 – 4 = 4 (cm)

Vẽ đoạn thẳng MN dài 4 cm.