Bài 1 (trang 80 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 253 + 10 x 4

41 x 5 – 100

93 – 48 : 8

b) 500 + 6 x 7

30 x 8 + 50

69 + 20 x 4

Lời giải:

a) 253 + 10 x 4 = 253 + 40 = 293

41 x 5 – 100 = 205 – 100 = 105

93 – 48 : 8 = 93 – 6 = 87

b) 500 + 6 x 7 = 500 + 42 = 542

30 x 8 + 50 = 240 + 50 = 290

69 + 20 x 4 = 69 + 80 = 149

Bài 1 (trang 80 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 253 + 10 x 4

41 x 5 – 100

93 – 48 : 8

b) 500 + 6 x 7

30 x 8 + 50

69 + 20 x 4

Lời giải:

a) 253 + 10 x 4 = 253 + 40 = 293

41 x 5 – 100 = 205 – 100 = 105

93 – 48 : 8 = 93 – 6 = 87

b) 500 + 6 x 7 = 500 + 42 = 542

30 x 8 + 50 = 240 + 50 = 290

69 + 20 x 4 = 69 + 80 = 149

Bài 3 (trang 80 SGK Toán 3): Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

Lời giải:

Số táo của mẹ và chị hái tất cả là:

60 + 35 = 95 (quả)

Số táo có ở mỗi hộp là:

95 : 5 = 19 (quả).

Đáp số: 19 quả táo

Bài 4 (trang 80 SGK Toán 3): Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau. Hãy xếp thành hình dưới đây:

Giải bài 4 trang 80 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Có thể ghép hình như sau:

Giải bài 4 trang 80 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3