Bài 1 (trang 29 SGK Toán 3): Tính rồi viết theo mẫu:

Giải bài 1 trang 29 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 29 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 30 SGK Toán 3):

Giải bài 2 trang 30 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

a) Ghi Đ vào ô trống vì 32 : 4 = 8

b) Ghi S vào ô trống vì 30 : 6 = 5 (không có dư) hoặc phép chia đã có số dư (6) bằng số chia (6).

c) Ghi đúng vào ô trống vì 48 : 6 = 8

d) Ghi S vào ô trống vì 20 : 3 = 6 (dư 2) hoặc phép chia đã cho lại có số dư (5) lớn hơn số chia (3)

Bài 3 (trang 30 SGK Toán 3): Đã khoanh vào 1/3 số ô tô trong hình nào?

Lời giải:

Đã khoanh vào 1/2 số ô tô của hình a)

Giải bài 3 trang 30 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3