Bài 1 (trang 28 SGK Toán 3):

Giải bài 1 trang 28 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 28 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 28 SGK Toán 3): Tìm 1/4 của : 20 cm; 40 km; 80 kg

Lời giải:

1/4 của 20 cm là: 20 : 4 = 5 (cm)

1/4 của 40 km là: 40 : 4 = 10 (km)

1/4 của 80 kg là: 80 : 4 = 20 (kg)

Bài 3 (trang 28 SGK Toán 3): Một quyển vở có 84 trang, My đã đọc được 1/4 số trang đó. Hỏi My đã đọc được bao nhiêu trang?

Lời giải:

My đã đọc được số trang là:

84 : 2 = 42 (trang)

Đáp số: 42 trang