Bài 1 (trang 10 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

Giải bài 1 trang 10 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 10 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 10 SGK Toán 3):

Giải bài 2 trang 10 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Nhẩm theo mẫu và ghi kết quả như sau:

a) 400 : 2 = 200

600 : 3 = 200

400 : 4 = 100

b) 800 : 2 =400

300 : 3 = 100

800 : 4 = 200

Bài 3 (trang 10 SGK Toán 3): Có 24 cái cốc được xếp đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái?

Lời giải:

Số cốc trong mỗi hộp là:

24 : 4 = 6 (cốc)

Đáp số: 6 cái cốc

Bài 4 (trang 10 SGK Toán 3): Mỗi số trong hình tròn là kết quả của phép tính nào?

Giải bài 4 trang 10 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 4 trang 10 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3