Bài 1 (trang 82 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 81 : 9 + 10

20 x 9 : 2

b) 11 x 8 – 60

12 + 7 x 9

Lời giải:

a) 81 : 9 + 10 = 9 + 10 = 19

20 x 9 : 2 = 180 : 2 = 90

b) 11 x 8 – 60 = 88 – 60 = 28

12 + 7 x 9 = 12 + 63 = 75

Bài 2 (trang 82 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 81 : 9 + 10

20 x 9 : 2

b) 11 x 8 – 60

12 + 7 x 9

Lời giải:

a) 81 : 9 + 10 = 9 + 10 = 19

20 x 9 : 2 = 180 : 2 = 90

b) 11 x 8 – 60 = 88 – 60 = 28

12 + 7 x 9 = 12 + 63 = 75

Bài 3 (trang 82 SGK Toán 3):

Giải bài 3 trang 82 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 3 trang 82 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 4 (trang 82 SGK Toán 3):

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Giải bài 4 trang 82 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Hãy xếp thành hình cái nhà:

Giải bài 4 trang 82 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Có thể xếp hình như sau:

Giải bài 4 trang 82 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3