Bài 1 (trang 24 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

42 : 6 =

24 : 6 =

48 : 6 =

30 : 6 =

54 : 6 =

36 : 6 =

18 : 6 =

30: 5 =

12 : 6 =

6 : 6 =

60 : 6 =

30 : 3 =

Lời giải:

42 : 6 = 6

24 : 6 = 4

48 : 6 = 8

30 : 6 = 5

54 : 6 = 9

36 : 6 = 6

18 : 6 = 3

30: 5 = 6

12 : 6 = 2

6 : 6 = 1

60 : 6 = 10

30 : 3 = 10

Bài 2 (trang 24 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

6 x 4 =

6 x 2 =

6 x 5 =

6 x 1 =

4 : 6 =

12 : 6 =

30 : 6 =

6 : 6 =

24 : 4 =

12 : 2 =

30 : 5 =

6 : 1 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

6 x 4 = 24

6 x 2 = 12

6 x 5 = 30

6 x 1 = 6

24 : 6 = 4

12 : 6 = 2

30 : 6 = 5

6 : 6 = 1

24 : 4 = 6

12 : 2 = 6

30 : 5 = 6

6 : 1 = 6

(có thể nêu nhận xét: lấy tích chia cho một thừa số được thừa số kia)

Bài 3 (trang 24 SGK Toán 3): Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài mấy xăng – ti – mét?

Lời giải:

Độ dài của mỗi đoạn dây đồng là:

48 : 6 = 8 (cm)

Đáp số: 6 cm

Bài 4 (trang 24 SGK Toán 3): Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt thành các đoạn bằng nhau mỗi đoạn dài 6 cm. Hỏi cắt được mấy đoạn dây?

Lời giải:

Số đoạn dây cắt được là:

48 : 6 = 8 (cm)

Đáp số: 8 đoạn dây