Bài 1 (trang 23 SGK Toán 3): Tính:

Giải bài 1 trang 23 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 23 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 23 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 38 x 2

27 x 6

b) 53 x 4

45 x 5

c) 84 x 3

32 x 4

Lời giải:

Giải bài 2 trang 23 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 23 SGK Toán 3): Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi 6 ngày có tất cả bao nhiêu giờ?

Lời giải:

Số giờ của 6 ngày là:

24 x 6 = 144 (giờ)

Đáp số: 144 giờ

Bài 4 (trang 23 SGK Toán 3):

Quay kim đồng hồ để chỉ :

a) 3 giờ 10 phút

b) 8 giờ 20 phút

c) 6 giờ 45 phút

d) 11 giờ 35 phút

Lời giải:

Quay kim đồng hồ và đặt như sau:

Bài 5 (trang 23 SGK Toán 3): Hai phép nhân nào có kết quả bằng nhau:

Giải bài 5 trang 23 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Có thế nối các phép nhân có kết quả bằng nhau như sau:

Giải bài 5 trang 23 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3