Bài 1 (trang 25 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

a) 6 x 6 =

6 x 9 =

6 x 7 =

6 x 8 =

36 : 6=

54 : 6 =

42 : 6 =

48 : 6 =

b) 24 : 6 =

18 : 6 =

60 : 6 =

6 : 6 =

6 x 4 =

6 x 3 =

6 x 10 =

6 x 1 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi:

a) 6 x 6 = 36

6 x 9 = 54

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

36 : 6 = 6

54 : 6 = 9

42 : 6 = 7

48 : 6 = 8

b) 24 : 6 = 4

18 : 6 = 4

60 : 6 = 10

6 : 6 = 1

6 x 4 = 24

6 x 3 = 18

6 x 10 = 60

6 x 1 = 6

(chú ý: nhận ra mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia)

Bài 2 (trang 25 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

16 : 4 =

18 : 2 =

24 : 6 =

6 : 2 =

18 : 6 =

24 : 4 =

12 : 6 =

15 : 5 =

35 : 5 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi:

16 : 4 =4

18 : 2 =9

24 : 6 =4

16 : 2 =8

18 : 6 =3

24 : 4 =6

12 : 6 =2

15 : 5 =3

35 : 5 = 7

Bài 3 (trang 25 SGK Toán 3): May 6 bộ quần áo như nhau hết 18 m vải. Hỏi may mỗi bộ quần áo hết mấy mét vải?

Lời giải:

May mỗi bộ quần áo hết số mét vải là:

18 : 6 = 3 (m)

Đáp số: 3 m vải

Bài 3 (trang 25 SGK Toán 3): May 6 bộ quần áo như nhau hết 18 m vải. Hỏi may mỗi bộ quần áo hết mấy mét vải?

Lời giải:

May mỗi bộ quần áo hết số mét vải là:

18 : 6 = 3 (m)

Đáp số: 3 m vải