Bài 1 (trang 65 SGK Toán 3):

a) Hộp đường cân nặng bao nhiêu gam?

b)3 quả táo cân nặng bao nhiêu gam?

c)gói mì chính cân nặng bao nhiêu gam?

d)Quả lê cân nặng bao nhiêu gam?

Lời giải:

a) hộp đường cân nặng 200 g

b) 3 quả táo cân nặng: 500 g + 200g = 700g

c) gói mì chính (bột ngọt) cân nặng : 200 g + 10 g = 210 g

d) quả lê cân nặng: 200 g + 200 g = 400g

Bài 2 (trang 66 SGK Toán 3):

a) quả đu đủ cân nặng bao nhiêu gam?

b)Bắp Cải cân nặng bao nhiêu gam?

Lời giải:

a) Quả đu đủ cân nặng 800 g

b) Bắp cải cân nặng 600 g.

Bài 3 (trang 66 SGK Toán 3):

Tính theo mẫu

Mẫu: 22 g + 47 g = 69 g

163 g + 28 g =

50 g x 2 =

42 g – 25 g =

96 g : 3 =

100 g + 45 g – 26 g =

Lời giải:

163 g + 28 g = 191g

50 g x 2 = 100g

42 g – 25 g = 17g

96 g : 3 = 32g

100 g + 45 g – 26 g = 119g.

Bài 4 (trang 66 SGK Toán 3): Cá hộp sữa cân nặng 455g, vỏ hộp cân nặng 58g. Hỏi trong hộp có bao nhiêu gam sữa?

Lời giải:

Số gam sữa có trong hộp là:

455 – 58 = 397 (g).

Đáp số: 397 g sữa

Bài 5 (trang 66 SGK Toán 3): Mỗi túi mì chính cân nặng 210 g. Hỏi 4 túi mì chính như thế cân nặng bao nhiêu gam?

Lời giải:

Cả 4 gói mì chính cân nặng là:

210 x 4 = 840 (g).

Đáp số: 840 g