Bài 1 (trang 85 SGK Toán 3): Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông?

Giải bài 1 trang 85 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 1 trang 85 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

* Hình EGHI là hình vuông

* Hình ABCD và Hình MNPQ không phải là hình vuông

Bài 2 (trang 86 SGK Toán 3): Đo rồi cho biết độ dài của mỗi hình vuông sau:

Giải bài 2 trang 86 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

+ Độ dài cạnh của hình vuông ABCD là 3cm

+ Độ dài cạnh của hình vuông MNPQ là 4cm.

Bài 3 (trang 86 SGK Toán 3): Kẻ thêm đoạn thẳng để được hình vuông?

Giải bài 3 trang 86 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Có thể kẻ thêm đoạn thẳng như sau:

Giải bài 3 trang 86 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 4 (trang 86 SGK Toán 3): Vẽ theo mẫu :

Giải bài 4 trang 86 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Học sinh chấm các điểm mốc để được một hình vuông nhỏ rồi dựa vào các ô trống để vẽ nốt hình vuông còn lại