Bài 1 (trang 61 SGK Toán 3): Viết vào ô trống theo mẫu:

Giải bài 1 trang 61 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 61 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 61 SGK Toán 3): Ngăn trên có 6 quyển sách , ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới?

Lời giải:

Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên số lần là:

24 : 6 = 4 (lần)

Vậy số sách ngăn trên bằng 1/4 số sách ngăn dưới

Đáp số: 1/4

Bài 3 (trang 61 SGK Toán 3): Số ô vuông màu đen bằng một phần mấy số ô vuông màu trắng

Lời giải:

a) Có 1 ô vuông màu đen, 5 ô vuông màu trắng

Ta có: 5 : 1 = 5 (lần)

Vậy số ô vuông màu đen bằng 1/5 số ô vuông màu trắng

b) Có 2 ô vuông màu đen, 6 ô vuông màu trắng

Ta có: 6 : 2 = 3 (lần)

Vậy số ô vuông màu đen bằng 1/3 số ô vuông màu trắng

c) Có 2 ô vuông màu đen, 4 ô vuông màu trắng

Ta có: 4 : 2 = 2 (lần)

Vậy số ô vuông màu đen bằng 1/2 số ô vuông màu trắng