Bài 1 (trang 31 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

7 x 3 =

7 x 8 =

7 x 2 =

7 x 1 =

7 x 5 =

7 x 6 =

7 x 10 =

0 x 7 =

7 x 7 =

7 x 4 =

7 x 9 =

7 x 0 =

Lời giải:

7 x 3 = 21

7 x 8 = 56

7 x 2 = 14

7 x 1 = 7

7 x 4 = 35

7 x 6 = 42

7 x 10 = 70

0 x 7 = 0

7 x 7 = 49

7 x 4 = 28

7 x 9 = 63

7 x 0 = 0

Bài 2 (trang 31 SGK Toán 3): Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày?

Lời giải:

Số ngày của 4 tuần lễ là:

7x 4 = 28 (ngày)

Đáp số: 28 ngày

Bài 3 (trang 31 SGK Toán 3): Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

7 14 21 42 63

7 14 21 42 63

Lời giải:

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70