Bài 1 (trang 19 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

6 x 4 =

6 x 1 =

6 x 9 =

6 x 10 =

6 x 6 =

6 x 3 =

6 x 2 =

0 x 6 =

6 x 8 =

6 x 5 =

6 x 7 =

6 x 0 =

Lời giải:

6 x 4 =24

6 x 1 =6

6 x 9 =54

6 x 10 =60

6 x 6 =36

6 x 3 =18

6 x 2 =12

0 x 6 =0

6 x 8 =48

6 x 5 =30

6 x 7 =42

6 x 0 =0

Bài 2 (trang 19 SGK Toán 3): Mỗi thùng có 6 lit dầu. Hỏi 5 thùng như thế có bao nhiêu lít dầu?

Lời giải:

Số lít dầu của 5 thùng là:

6 x 5 = 30 ( lít)

Đáp số: 30 lít dầu

Bài 3 (trang 19 SGK Toán 3):

Giải bài 3 trang 19 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 3 trang 19 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3