Bài 1 (trang 63 SGK Toán 3): Tính nhẩm :

9 x 4 =

9 x 2 =

9 x 5 =

9 x 10 =

9 x 1 =

9 x 7 =

9 x 8 =

0 x 9 =

9 x 3 =

9 x 6 =

9 x 9 =

9 x 0 =

Lời giải:

9 x 4 = 36

9 x 2 = 18

9 x 5 = 40

9 x 10 = 90

9 x 1 = 9

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

0 x 9 = 0

9 x 3 = 27

9 x 6 = 54

9 x 9 = 81

9 x 0 = 0

Bài 2 (trang 63 SGK Toán 3): Tính

a) 9 x 6 + 17

9 x 3 x 2

b) 9 x 7 – 25

9 x 9 : 9

Lời giải:

a) 9 x 6 + 17 = 54 + 17

= 71

9 x 3 x 2 = 27 x 2

= 54

b) 9 x 7 – 25 = 63 – 25

= 38

9 x 9 : 9 = 81 : 9

= 9

Bài 3 (trang 63 SGK Toán 3): Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn ?

Lời giải:

Số học sinh của lớp 3B là :

9x 3 = 27 (bạn)

Đáp số: 27 bạn

Bài 3 (trang 63 SGK Toán 3): Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn ?

Lời giải:

Số học sinh của lớp 3B là :

9x 3 = 27 (bạn)

Đáp số: 27 bạn