Bài 1 (trang 7 SGK Toán 3): Tính:

Giải bài 1 trang 7 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 7 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 3): Tính:

Giải bài 2 trang 7 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 2 trang 7 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 7 SGK Toán 3): Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem, trong đó bạn Bình sưu tầm dược 128 con tem. Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Lời giải:

Bạn Hoa sưu tầm được số con tem là:

335 – 128 = 207 (con tem)

Đáp số: 207 con tem

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 3):

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Đoạn dây dài: 243 cm

Cắt đi: 27 cm

Còn lại:….cm

Lời giải:

Đoạn dây còn lại dài:

243 – 27 = 216 (cm)

Đáp số: 243 (cm)