Bài 1 (trang 61 SGK Toán 4): Tính bằng 2 cách (theo mẫu):

a) 4 x 5 x 3

3 x 5 x 6

b) 5 x 2 x 7

3 x 4 x 5

Lời giải:

a)

+) 4 x 5 x 3 = ?

Cách 1:

4 x 5 x 3 = ( 4 x 5) x 3 = 20 x 3 = 60

Cách 2:

4 x 5 x 3 = 4 x (5 x 3 ) = 4 x 15 = 60

+) 3 x 5 x 6 = ?

Cách 1:

3 x 5 x 6 = (3 x 5) x 6 = 15 x 6 = 90

Cách 2:

3 x 5 x 6 = 3 x (5 x 6) = 3 x 30 = 90

b)

+) 5 x 2 x 7 =?

Cách 1:

5 x 2 x 7 = (5 x 2) x 7 = 10 x 7 = 70

2: 5 x 2 x 7 = 5 x ( 2 x 7) = 5 x 14 = 70

+) 3 x 4 x 5 = ?

Cách 1:

3 x 4 x 5 = (3 x4) x 5 = 12 x 5 = 60

Cách 2:

3 x 4 x 5 = 3 x (4 x 5) = 3 x 20 = 60

Bài 2 (trang 61 SGK Toán 4): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 13 x 5 x 2

5 x 2 x 34

b) 2 x 26 x 5

5 x 9 x 3 x 2

Nhân trước các thừa số có tích tròn chục

Lời giải:

a) 13 x 5 x 2

= 13 x (5 x 2)

= 13 x 10 = 130

5 x 2 x 34

= (5 x 2 ) x 34

= 10 x 34 = 340

b) 2 x 26 x 5

= 26 x (2 x 5)

= 26 x 10 = 260

5 x 9 x 3 x 2

= (9 x 3) x (5 x 2)

= 27 x 10 = 270

Bài 3 (trang 61 SGK Toán 4): Có 8 phòng học, mỗi phòng có 15 bộ bàn ghế có 2 học sinh đang ngồi học. Hỏi tất cả bao nhiêu học sinh đang ngồi học?

Lời giải:

Cách 1:

Số bộ bàn ghế của trường đó là:

15 x 8 = 120 (bộ)

Số học sinh của trường học sinh đó là:

2 x 120 = 240 (học sinh)

Cách 2:

Số học sinh của mỗi lớp là:

2 x 15 = 30 (học sinh)

Số học sinh của trường học sinh đó là:

30 x 8 = 240 (học sinh)

Đáp số: 240 học sinh

Nói thêm: Từ hai cách giải trên, ta có:

(2 x 15) x 8 = 2 x (15 x 8)