Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Bài 1 (trang 91 SGK Toán 4): Mỗi bài tập dưới đây có nên kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a. Số nào trong các số dưới đây có chữ số 9 biểu thị cho 9000?

A. 93 574

B. 29 687

C. 17 932

D. 80 296

b. Phép cộng: 24 675 + 45 327 có kết quả là:

A. 699 912

B. 69 902

C. 70 002

D. 60 002

c. Phép trừ: 8634 : 3059 = ?

A. 5625

B. 5685

C. 5675

D. 5575

d. Thương của phép chia 67 200 : 80 có mấy chữ số:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

e) Trong các hình chữ nhật sau, hình nào có diện tích lớn hơn 30cm2

Giải bài 1 trang 91 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

A. Hình M

B. Hình N

C. Hình P

D. Hình Q

Lời giải:

a) Chữ số 9 biểu thị cho 9000 phải đứng ở hàng nghìn. Vậy ta khoanh vào B

b) và c) Thực hiện phép cộng (trừ) rồi lựa chọn kết quả để khoanh vào C và D

d) 67 200 : 80 = 6720 : 8

67 trăm : 8 được 8 trăm dư…

Vậy thương phải có 3 chữ số, khoanh C

Hoặc:

– Lượt chia thứ nhất 672 : 80

– Sau đó ở số bị chia còn 2 chữ số 0 nữa, nên phải thực hiện 2 lượt chia nữa là 3 lượt chia

– Vậy thương có 3 chữ số..

e) Tính diện tích của từng hình, so sánh với 30 cm2 để lựa chọn

Diện tích hình P là 8 x 4 = 32 cm2 lớn hơn 30 cm2. Ta khoanh vào C

Bài 2 (trang 93 SGK Toán 4): Biểu đồ dưới đây cho biết số giờ có mưa của từng ngày trong 1 tuần lễ (có mưa nhiều) ở một huyện vùng biển:

Giải bài 2 trang 93 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

a. Ngày nào có mưa với số giờ nhiều nhất?

b. Ngày thứ 6 có mưa trong mấy giờ?

c. Ngày không có mưa trong tuần lễ là thứ mấy?

Lời giải:

a. Cột ứng với “thứ 5” cao nhất vậy: Thứ 5 có mưa nhiều nhất

b. Thứ 6 có mưa trong 2 giờ

c. Ngày không có mưa là thứ 4

Bài 3 (trang 93 SGK Toán 4): Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, nam?

Giải bài 3 trang 93 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Cách 1: Số học sinh nam là: (672 – 92) : 2 = 290 (học sinh)

Số học sinh nữ là: 290 + 92 = 382 (học sinh)

Cách 2: Số học sinh nữ là: (672 + 92) : 2 = 382 (học sinh)

Số học sinh nam là: 382 – 92 = 290 (học sinh)

Đáp số: 290 học sinh nam và 382 học sinh nữ

Xem thêm lời giải chi tiết ,video bài giảng và nhiều tài liệu hay của chương trình toán lớp 4 tại website Edusmart.vn