Bài 1 (trang 79 SGK Toán 4): Tính bằng hai cách:

a. (8 x 23) : 4

b. (15 x 24) : 6

Lời giải:

a. … = 184 : 4

… = 8 : 4 x 23 = 2 x 23 = 46

b. … = 360 : 6 = 60

… = 15 x (24 : 6) = 15 x 4 = 60

Bài 2 (trang 79 SGK Toán 4): Tính bằng cách thuận tiện nhất: (25 x 36) : 9

Lời giải:

… = 25 x (36 : 9) = 25 x 4 = 100

Các bài giải Chia một tích cho

Bài 3 (trang 79 SGK Toán 4): Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán đượcGiải bài 3 trang 79 sgk Toán 4 (Chia một tích cho một số) | Để học tốt Toán 4số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải

Lời giải:

Cách 1: Giải bài 3 trang 79 sgk Toán 4 (Chia một tích cho một số) | Để học tốt Toán 4m vải là: 5 : 5 = 1 (tấm vải)

Vậy cửa hàng đã bán được 30m vải

Cách 2 : 5 tấm vải dài tất cả : 30 x 5 = 150 (m)

Vậy cửa hàng đã bán được 150 : 5 = 30 (m)

Đáp số : 30m

Nói thêm : Từ hai cách giải trên, ta có : (30 x 5) : 5 = 30 x (5 : 5)