Bài 1 (trang 73 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

a) 523 x 305;

b) 308 x 563;

c) 1309 x 202

Lời giải:

Giải bài 1 trang 73 sgk Toán 4 (Tiếp theo) | Để học tốt Toán 4

Đáp số:

a) 159 515

b) 173 404

c) 264 418

Bài 2 (trang 73 SGK Toán 4): Đúng ghi Đ, sai ghi S

Giải bài 2 trang 73 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Ô thứ nhất ghi S

Ô thứ hai ghi S

Ô thứ ba ghi Đ

Bài 3 (trang 73 SGK Toán 4): Trung bình mỗi con gà đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chân nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà máu để ăn trong 10 ngày?

Lời giải:

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 1 ngày là:

104 x 375 = 39000 (g)

39000 g = 39 kg

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 10 ngày là:

39 x 10 = 390 (kg)

Đáp số 390 kg