Bài 1 (trang 81 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

a. 288 : 24

740 : 45

b. 469 : 67

397 : 56

Lời giải:

Giải bài 1 trang 81 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Có thể hướng dẫn học sinh cách ước lượng (mỗi chữ số của) thương như sau:

Ví dụ 1: 74 : 45 = ?

Che chữ số 4 và chữ số 5, ta có: 7 : 4 được 1

Vậy ta ước lượng thương là 1

Ví dụ 2 : 290 : 45 = ?

Che chữ số 0 và 5 ta có : 29 : 4 được 6

Vậy ta ước lượng thương là 6

Thử lại : 6 x 45 = 270

290 – 270 = 20 < 45

Vậy ta ước lượng đúng…

Ví dụ 3 : 469 : 67 = ?

Che chữ số 9 và 7 ta có : 46 : 6 được 7

Vậy ta ước lượng thương là 7

Bài 2 (trang 81 SGK Toán 4): Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế ?

Lời giải:

Số bộ bàn ghế được xếp vào mỗi phòng là:

240 : 15 = 16 (bộ)

Đáp số : 16 bộ

Bài 3 (trang 81 SGK Toán 4): Tìm x :

a. X x 714

b. 846 : x = 18

Lời giải:

a. Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc: “Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết”. Ta có:

x × 34 = 714

x = 714 : 34

x = 21

b) Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc: “Muốn tìm số chia chưa biết, ta lấy số bị chia chia cho thương”.

Ta có:

846 : x = 18

x = 846 : 18

x = 47

Đáp số : a. 12, b. 47