Bài 1 (trang 69 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

a) 86 x 53;

b) 33 x44;

c) 157 x 24;

d) 1122 x 19.

Lời giải:

Giải bài 1 trang 69 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Đáp số:

a) 4558

b) 1452

c) 3768

d) 21318

Bài 2 (trang 69 SGK Toán 4): Tính giá trị biểu thức 45 x a với a bằng 13, 26, 39

Lời giải:

Nếu a = 13 thì 45 x a = 45 x 13 = 585

Nếu a = 26 thì 45 x a = 45 x 26 = 1170

Nếu a = 39 thì 45 x a = 45 x 39 = 1755

Nhận xét: 26 = 13 x 2, 39 = 13 x 3

1170 = 585 x 2, 1755 = 585 x 3

Bài 3 (trang 69 SGK Toán 4): Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang?

Lời giải:

Số trang của 25 quyển vở là:

48 x 25 = 1200 trang

Đáp số 1200 trang