Bài 1 (trang 69 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính :

a) 17 x 86;

b) 428 x 39;

c) 2056 x 23.

Lời giải:

Giải bài 1 trang 69 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Đáp số:

a) 1462

b) 16 692

c) 47 311

Bài 2 (trang 70 SGK Toán 4): Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m 3 30 23 230
m × 78

Lời giải:

m 3 30 23 230
m × 78 234 2340 1794 17940

Bài 3 (trang 70 SGK Toán 4): Tìm người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.

Lời giải:

Trong 1 giờ tim người đó đập số lần là:

75 x 60 = 4500(lần)

Trong 24 giờ, tim người đó đập số lần là:

4500 x 24 = 108000 (lần)

Đáp số: 108000 lần.

Bài 4 (trang 70 SGK Toán 4): Một cửa hàng bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Số tiền bán 13 kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam là:

5200 x 13 = 67600 (đồng)

Số tiền bán 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam là:

5500 x 18 = 99000 (đồng)

Số tiền cửa hàng thu được tất cả là:

67600 + 99000 = 166600 (đồng)

Đáp số: 166600 đồng

Bài 5 (trang 70 SGK Toán 4): Một trường học có 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Số học sinh của 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh là:

30 x 12 = 360 (học sinh)

Số học sinh của 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh là:

35 x 6 = 210 (học sinhh)

Tổng số học sinh của trường là:

360 + 210 = 570 (học sinh)

Đáp số 570 học sinh