Bài 1 (trang 13 SGK Toán 4): Điền dấu > , < , = :

9999 …10 000

653 211….653 211

99 999 …100 000

43 256… 432 510

726 585…557 652

845 713…854 713

Lời giải:

9999 < 10 000

653 211 = 653 211

99 999 < 100 000

43 256 < 432 510

726 585 > 557 652

845 713 < 854 713

Bài 2 (trang 13 SGK Toán 4): Tìm số lớn nhất trong các số sau: 59 876;  651 321;  499 873;  902 011.

Lời giải:

Số lớn nhất trong các số đã cho là: 902 011 (vì có chữ số hàng trăm nghìn lớn nhất).

Bài 3 (trang 13 SGK Toán 4): Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 2467;  28 092;  943 567;  932 018

Lời giải:

2467  <  28 092  <  932 018  <  943 567

Bài 4 (trang 13 SGK Toán 4):

a) Số lớn nhất có ba chữ số là số nào?

b) Số bé nhất có ba chữ số là số nào?

c) Số lớn nhất có sáu chữ số là số nào?

d) Số bé nhất có sáu chữ số là số nào?

Lời giải:

a) Số lớn nhất có ba chữ số là 999

b) Số bé nhất có ba chữ số là 100

c) Số lớn nhất có sáu chữ số là 999 999

d) Số bé nhất có sáu chữ số là 100 000