Bài 1 (trang 62 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính

a) 1324 x 40;

b) 13546 x 30;

c) 5642 x 200.

Lời giải:

Giải bài 1 trang 62 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 62 SGK Toán 4): Tính:

a) 1326 x 300;

b) 3450 x 20;

c) 1450 x 800

Lời giải:

a) 1326 x 300 = 3997800

b) 3450 x 20 = 69000

c) 1450 x 800 = 1160000

Bài 3 (trang 62 SGK Toán 4): Một bao gaọ cân nặng 50kg, một bao ngô có cân nặng là 60kg. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô?

Lời giải:

Ô tô chở số gạo là:

50 x 30 = 1500 kg

Ô tô chở số ngô là:

60 x 40 = 2400kg

Ô tô chở tất cả số gạo và ngô là:

1500 + 2400 = 3900 kg

Đáp số: 3900 kg gạo và ngô

Bài 4 (trang 62 SGK Toán 4): Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích của tấm kính đó?

Lời giải:

Chiều dài của tấm kính hình chữ nhật :

30 x 2 = 60 cm

Diện tích cuả tấm kính:

60 x 30 = 1800 (cm2 )

Đáp số: 1800 (cm2 )