Bài 1 (trang 73 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

a) 248 x 321;

b) 1163 x 125;

c) 3124 x 213.

Lời giải:

Giải bài 1 trang 73 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Đáp số:

a) 79 608

b) 145 375

c) 665 412

Bài 2 (trang 73 SGK Toán 4): Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

a 262 262 263
b 130 131 131
a × b

Lời giải:

a 262 262 263
b 130 131 131
a × b 4060 34322 34453

Bài 3 (trang 73 SGK Toán 4): Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m

Lời giải:

Diện tích của mảnh vườn là:

125 x 125 = 15625 (m2)

Đáp số: 15625 (m2)