Bài 1 (trang 24 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dag = ….g

1 hg = ….dag

10g =…dag

10 dag =…hg

b) 4 dag = …g

3 kg = …hg

2kg 300g = ….g

8 hg = …dag

7 kg = ….g

2kg 30 g =….g

Lời giải:

a) 1dag = 10 g

1 hg = 10 dag

10g =1 dag

10 dag =1 hg

b) 4 dag = 40 g

3 kg = 30 hg

2kg 300g = 2300g

8 hg = 80 dag

7 kg = 7000g

2kg 30 g = 2030g

Bài 2 (trang 24 SGK Toán 4): Tính

380g + 195g

452 hg x 3

928 dag – 274 dag

768 hg : 6

Lời giải:

380g + 195g = 575g

452 hg x 3 = 1356 hg

928 dag – 274 dag = 654 dag

768 hg : 6 = 128 hg

Bài 3 (trang 24 SGK Toán 4):

5dag ….50g

4 tạ 30 kg…..4 tạ 3kg

8 tấn …..8100 kg

3 tấn 500 kg…….350 kg

Hướng dẫn: Đổi ra cùng một đơn vị rồi so sánh và điền dấu.

Lời giải:

5dag = 50g

4 tạ 30 kg = 430 kg > 4 tạ 3kg = 403 kg

8 tấn = 8000 kg < 8100 kg

3 tấn 500 kg = 350 kg

Lưu ý: Học sinh chỉ cần điền đúng dấu là đạt yêu cầu, không cần phải trình bày vào vở phần đổi đơn vị (song phải giải thích bằng miệng).

Bài 4 (trang 24 SGK Toán 4): Có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân nặng 200g. Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo?

Lời giải:

4 gói bánh cân nặng là:

150 x 4 = 600 g

2 gói kẹo cân nặng là:

200 x 2 = 400 g

Số ki-lô-gam bánh và kẹo có tất cả là:

600 + 400 = 1000 (g) hay 1kg

Đáp số 1kg

Lưu ý: cũng có thể trình bày bước tính cuối cùng như sau:

600 + 400 = 1000 (g)

1000 g = 1 kg