Chương II : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Bài 1 (trang 39 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

a) 4682 + 2305

5247 + 2741

b) 2968 + 6524

3917 + 5267

Lời giải:

a) 4682 + 2305 = 6987

5247 + 2741 = 7988

b) 2968 + 6524 = 9492

3917 + 5267 = 9184

Bài 2 (trang 39 SGK Toán 4): Tính:

a) 4685 + 2347

6084 + 8566

57969 + 814

b) 186954 + 247436

514625 + 82398

793575 + 6425

Lời giải:

a)7032

14660

58510

b) 434390

597023

800000

Bài 3 (trang 39 SGK Toán 4): Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trộng được tất cả bao nhiêu cây?

Lời giải:

Số cây của huyện đã trồng được là:

325 164 + 60 830 = 385994 cây

Đáp số 385994 cây

Bài 4 (trang 39 SGK Toán 4): Tìm x:

a) x – 363 = 975 ;

b) 207 + x = 815

Lời giải:

a) x – 363 = 975

x = 975 + 363

x = 1338

b) 207 + x = 815

x = 815 – 207

x = 608