Bài 1 (trang 71 SGK Toán 4): Tính nhẩm:

a) 34 x 11;

b) 11 x 95;

c) 82 x 11

Lời giải:

a) 34 x 11 = ?

Nhẩm: 3 cộng 4 bằng 7

Viết 7 vào giữa hai chữ số của 34, được 374

Vậy 34 x 11 = 374

b) 11 x 95 = ?

Nhẩm 9 + 5 bằng 14

Viết 4 vào giữa hai chữ số của số 95 được 945

Thêm 1 vào 9 của 945, được 1045

Vậy 11 x 95 = 1045

c) 82 x 11 = ?

Nhẩm: 8 cộng 2 bằng 10

Viết 0 vào giữa hai chữ số của số 82, được 802

Thêm 1 vào 8 của số 802 ta được 902

Vậy 82 x 11 = 902

Bài 2 (trang 71 SGK Toán 4): Tìm x:

a) x : 11 = 25;

b) x : 11 = 78

Lời giải:

a) x : 11 = 25

x = 25 x 11

x = 275

b) x : 11 = 78

x = 78 x 11

x = 858

Bài 3 (trang 71 SGK Toán 4): Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng , mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Số học sinh của khối lớp Bốn là:

11 x 17 = 187 (học sinh)

Số học sinh của khối lớp Năm là:

11 x 15 = 165 (học sinh)

Số học sinh của hai khối lớp là:

187 + 165 = 352 (học sinh)

Đáp số: 352 học sinh

Bài 4 (trang 71 SGK Toán 4): Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Phòng họp A có nhiều phòng họp B 9 người.

b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người.

c) Phòng họp A có ít phòng họp B 6 người.

d) Hai phòng họp có số người như nhau.

Lời giải:

Có thể suy nghĩ:

– Phòng họp A có: 11 x 12 = 132 (người)

– Phòng họp B có: 9 x 14 = 126 (người)

– Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B: 132 – 126 = 6 (người)

Vậy câu b) đúng; câu a), c), d) sai