Bài 1 (trang 13 SGK Toán 4): Đếm từ 1 triệu đến 10 triệu.

Lời giải:

1 triệu;

2 triệu;

3 triệu;

4 triệu;

5 triệu;

6 triệu;

7 triệu;

8 triệu;

9 triệu;

10 triệu.

Bài 2 (trang 13 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 chục triệu : 10 000 000

2 chục triệu : 20 000 000

3 chục triệu:……………..

4 chục triệu:……………..

5 chục triệu:……………..

6 chục triệu:……………..

7 chục triệu:……………..

8 chục triệu:……………..

9 chục triệu:……………..

1 trăm triệu:……………..

2 trăm triệu:……………..

3 trăm triệu:……………..

Lời giải:

3 chục triệu: 30 000 0000

4 chục triệu: 40 000 000

5 chục triệu: 50 000 000

6 chục triệu: 60 000 000

7 chục triệu: 70 000 000

8 chục triệu:. 80 000 000

9 chục triệu: 90 000 000

1 trăm triệu: 100 000 000

2 trăm triệu: 200 000 000

3 trăm triệu: 300 000 000

Bài 3 (trang 13 SGK Toán 4): Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:

Mười lăm nghìn.

Năm mươi nghìn.

Ba trăm năm mươi.

Bảy triệu.

Sáu trăm.

Ba mươi sáu triệu.

Một nghìn ba trăm.

Chín trăm triệu.

Lời giải:

15000 có 5 chữ số, có 3 chữ số 0

50000 có 5 chữ số, có 4 chữ số 0

350 có 3 chữ số, có 1 chữ số 0

7000000 có 7 chữ số, có 6 chữ số 0

600 có 3 chữ số, có 2 chữ số 0

36000000 có 8 chữ số, có 6 chữ số 0

1300 có 4 chữ số, có 2 chữ số 0

900000000 có 9 chữ số, có 8 chữ số 0

Bài 4 (trang 14 SGK Toán 4): Viết theo mẫu:

Giải bài 4 trang 14 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Giải bài 4 trang 14 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4