Bài 1 (trang 7 SGK Toán 4): Tính giá trị biểu thức (theo mẫu):

a

a 6 x a
5 6 x 5 = 30
7
10

b

b 18 : b
2
3
6

c

a a + 56
50
26
100

d

b 97 – b
18
37
90

Lời giải:

a

a 6 x a
5 6 x 5 = 30
7 6 x 7 = 42
10 6 x 10 = 60

b

b 18 : b
2 18 : 2 = 9
3 18 : 3 = 6
6 18 : 6 = 3

c

a a + 56
50 50 + 56 = 106
26 26 + 56 = 82
100 100 + 56 = 156

d

b 97 – b
18 97 – 18 = 79
37 97 – 37 = 60
90 97 – 90 = 7

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 4): Tính giá trị biểu thức

a) 35 + 3 x n với n = 7;

b) 168 – m x 5 với m = 9;

c) 237 – (66 +x ) với x = 34;

d) 37 x (18 : y) với y = 9.

Lời giải:

a) Nếu n = 7 thì 35 + 3 x n = 35 + 3 x 7 = 56

b) Nếu m = 9 thì 168 – m x 5 = 168 – 9 x 5 = 123

c) Nếu x = 34 thì 237 – (66 +x ) = 237 – (66 +34) = 137

d) Nếu y = 9 thì 37 x (18 : y) = 37 x (18 : 9) = 74

Bài 3 (trang 7 SGK Toán 4): Viết vào ô trống theo mẫu

c Biểu thức Giá trị của biểu thức
5 8 x c 40
7 7 + 3 x c
6 (92 – c) + 81
0 66 x c + 32

Lời giải:

c Biểu thức Giá trị của biểu thức
5 8 x c 40
7 7 + 3 x c 28
6 (92 – c) + 81 167
0 66 x c + 32 32

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 4): Một hình vuông có độ dài cạnh là a.

Gọi chu vi hình vuông là P, ta có:

P = a x 4

Hãy tính chu vi hình vuông với:

a = 3cm; a = 5dm; a = 8m

Giải bài 4 trang 7 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a = 3 cm, P = a x 4 = 3 x 4 = 12 (cm)

a = 5 dm, P = a x 4 = 5 x 4 = 20 (dm)

a = 8 m, P = a x 4 = 8 x 4 = 32 (m)