Bài 1 (trang 88 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính

a) 62321 : 307

b) 81350 : 187

Lời giải:

Giải bài 1 trang 88 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 88 SGK Toán 4): Tìm x :

a) x x 405 = 86265

b) 8658 : x = 293

Lời giải:

a) x x 405 = 86265

x = 86265 : 405

x = 213

b) 89658 : x = 293

x = 89658 :293

x = 306

Bài 3 (trang 88 SGK Toán 4): Một nhà máy sản xuất trong một năm được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm việc 305 ngày ?

Lời giải:

Trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được :

49410 : 305 = 162 (sản phẩm)

Đáp án 162 sản phẩm