Bài 1 (trang 56 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

a) 386259 + 260837

726485 – 452936

b) 528946 + 73529

435260 – 92753

Lời giải:

Giải bài 1 trang 56 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

a) 386259 + 260837 = 647 096

726485 – 452936 = 237 549

b) 528946 + 73529 = 602 475

435260 – 92753 = 342

Bài 2 (trang 56 SGK Toán 4): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 6257 + 989 + 743;

b) 5798 + 322 + 4678

Lời giải:

a) 6257 + 989 + 743

= 6257 +743 + 989

= 7000 + 989 = 7989

b) 5798 + 322 + 4678

= 5798 + 5000 = 10798

Bài 3 (trang 56 SGK Toán 4): Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD (xem hình vẽ)

Giải bài 3 trang 56 sgk Toán 4 (Luyện tập chung) | Để học tốt Toán 4

a) Hình vuông BIHC có cạnh bằng mấy xăng-ti-mét?

b) Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào?

c) Tính chu vi hình chữ nhật AIHD

Lời giải:

a) Hình vuông BIHC có cạnh BC = 3cm nên hình vuông BIHC có cạnh bằng 3cm.

b) Cạnh DH vuông góc với các cạnh AD, BC, IH

c) Cách 1: Chu vi hình chữ nhật AIHD là: (3 + 3 + 3) x 2 = 18 (cm)

Cách 2:

Chiều dài của hình chữ nhật AIHD là:

3 + 3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật AIHD là:

(6 + 3) x 2 = 18 (cm)

Đáp số: 18 cm

Bài 4 (trang 56 SGK Toán 4): Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài lớn hơn chiều rộng là 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Lời giải:

Giải bài 4 trang 56 sgk Toán 4 (Luyện tập chung) | Để học tốt Toán 4

Chiều dài của hình chữ nhật là:

(16 + 4) : 2 = 10 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

10 – 4 = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

10 x 6 = 60 (cm2)

Đáp số 60 (cm2)