Bài 1 (trang 65 SGK Toán 4): Viết theo mẫu:

Đọc Viết
Chín trăm chín mươi mét vuông 990m2
Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông
1980m2
8600dm2
Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

Lời giải:

Đọc Viết
Chín trăm chín mươi mét vuông 990m2
Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông 2005m2
Một nghìn chín trăm tám mươi mét vuông 1980m2
Tám nghìn sáu trăm đề-xi-mét vuông 8600dm2
Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông 28911cm2

Bài 2 (trang 65 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m2 = ….dm2

400 dm2 = ….m2

100dm2 = …m2

2110 m22= …dm2

1m2 = …cm2

15m2 = ….cm2

10 000 cm2 = …m2

1dm22cm2 = …cm2

Lời giải:

1m2 = 100 dm2

400 dm2 = 4 m2

100dm2 = 1 m2

2110 m2 = 211000 dm2

1m2 = 10000 cm2

15m2 = 150 000cm2

10 000 cm2 = 1 m2

1dm22cm2 = 1002 cm2

Bài 3 (trang 65 SGK Toán 4): Để lát nền một căn phòng, người ta đã sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Lời giải:

Diện tích của một viên gạch lát nền là:

30 x 30 = 900 (cm2)

Diện tích căn phòng là:

900 x 200 = 180000 (cm2) = 18 m2

Đáp số 18m2

Nói thêm: Cũng có thể thay hai bước tính trên bằng hai bước tính sau:

30 x 30 = 900 (cm2)

900 x 200 = 180 000 (cm2) hay 18 m2

Bài 4 (trang 65 SGK Toán 4): Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Giải bài 4 trang 65 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4Lời giải:

Vẽ thêm nét đứt như hình bên. Ta có:

Giải bài 4 trang 65 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4Diện tích hình chữ nhật lớn là:

15 x 5 = 75 (cm2)

Chiều dài hình chữ nhật nhỏ là:

15 – (4 + 6) = 5 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật nhỏ là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Diện tích miếng bìa là:

75 – 15 = 60 (cm2)

Đáp số 60 (cm2)

Nói thêm:

Có thể giải theo nhiều cách khác nhau (vắn tắt) như sau:

Cách 2: Tính diện tích hình (1), hình (2), hình (3) rồi cộng lại

Cách 3: Tính diện tích hình (4), hình (5), hình (6) rồi cộng lại