Bài 1 (trang 33 SGK Toán 4): Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng đã bán được trong tháng 9:

Giải bài 1 trang 33 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Dựa vào biểu đồ trên hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống

Đúng Sai
Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng.
Tuần 3 của hàng bán được 400m vải.
Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất.
Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 là 100m.
Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 2 là 100m

Lời giải:

Đúng Sai
Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng. S
Tuần 3 của hàng bán được 400m vải. Đ
Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất. S
Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 là 100m. Đ
Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 2 là 100m S

Bài 2 (trang 34 SGK Toán 4): Biểu đồ bên nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004 ở huyện miền núi. Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

Giải bài 2 trang 34 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

a) Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa?

b) Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 bao nhiêu ngày?

c) Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?

Lời giải:

a) Tháng 7 có 18 ngày mưa.

b) Số ngày mưa tháng 8 nhiều hơn tháng 9 là:

15 – 3 = 12 (ngày)

c) Số ngày mưa trung bình của mỗi tháng là:

(18 + 15 + 3) : 3 = 12 (ngày)

Bài 3 (trang 34 SGK Toán 4): Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số cá như sau:

Tháng 1: 5 tấn; tháng 2: 2 tấn; tháng 3: 6 tấn

Hãy vẽ tiếp biểu đồ dưới đây:Giải bài 3 trang 34 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Giải bài 3 trang 34 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4