Bài 1 (trang 78 SGK Toán 4): Tính giá trị biểu thức:

a. 50 : (2×5)

b. 72 : (9 x 8)

c. 28 : (7 x 2)

Lời giải:

a. ….= 50 : 10 = 5

Hoặc…= 50 : 2 : 5 = 25 : 5 = 5

Hoặc…= 50 : 5 : 2 = 10 : 2 = 5

b. Kết quả: 1

c. Kết quả: 2

Bài 2 (trang 78 SGK Toán 4):

Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính (theo mẫu)

Mẫu: 60 : 15 = 60 : (5 x 3) = 60 : 5 : 3 = 12 : 3 = 4

a. 80 : 40

b. 150 : 50

c. 80 : 16

Lời giải:

a. … = 80 : (4 x 10)

= 80 : 4 : 10

= 20 : 10 = 2

b. … = 150 : (10 x 5)

= 150 : 10 : 5

= 15 : 5 = 3

c. … = 80 : (8 x 2)

= 80 : 8 : 2

= 10 : 2 = 5

Bài 3 (trang 79 SGK Toán 4): Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính giá tiền của mỗi quyển vở

Lời giải:

Cách 1: Cả hai bạn đã mua: 3 x 2 = 6 (quyển vở)

Giá tiền mỗi quyển vở là: 7200 : 6 = 1200 (đồng)

Cách 2: Mỗi bạn phải trả là: 7200 : 2 = 3600 (đồng)

Giá tiền mỗi quyển vở là: 3600 : 3 = 1200 (đồng)

Đáp số: 1200 (đồng)

Nói thêm: Từ hai cách giải trên ta thấy: 7200 : (3 x 2) = 7200 : 2 : 3