Bài 1 (trang 90 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số 27 23 152 134
Thừa số 23 27 134 152
Tích 621 621 20368 20368
Số bị chia 66178 66178 16250 16250
Số chia 203 326 125 125
Thương 326 203 130 130

Lời giải:

Thừa số 27 23 23 152 134 134
Thừa số 23 27 27 134 152 152
Tích 621 621 621 20368 20368 20368
Số bị chia 66178 66178 66178 16250 16250 16250
Số chia 203 203 326 125 125 125
Thương 326 326 203 130 130 130

Bài 2 (trang 90 SGK Toán 4): Tính:

a. 39 870 : 123

b. 25 863 : 251

c. 30 395 : 217

Lời giải:

Giải bài 2 trang 90 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 90 SGK Toán 4): Một Sở giáo dục – đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ dùng toán học. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng Toán học?

Lời giải:

Cách 1:

Sở Giáo dục – Đào tạo đã nhận được tất cả:

40 x 468 = 18 720 (bộ)

Mỗi trường nhận được:

18 720 : 156 = 120 (bộ)

Cách 2:

Mỗi trường nhận được: 468 : 156 = 3 (thùng hàng)

Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng toán học là: 40 x 3 = 120 (bộ)

Đáp số: 120 (bộ)

Bài 4 (trang 90 SGK Toán 4): 4. Biểu đồ dưới đây nói về số SGK của một cửa hàng bán được trong 4 tuần trước ngày khai giảng:

Giải bài 4 trang 90 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu cuốn sách?

b. Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách?

c. Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách?

Lời giải:

a. Tuần 1 bán được 4500 cuốn sách

Tuần 4 bán được 5500 cuốn sách

Tuần 1 bán được ít hơn 4 tuần

5500 – 4500 = 1000 (cuốn sách)

b. Tuần 2 bán được 6250 cuốn sách

Tuần 3 bán được 5750 cuốn sách

Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3:

6250 – 5750 = 500 (cuốn sách)

c. Cả 4 tuần bán được:

4500 + 6250 + 5750 + 5500 = 22 000 (cuốn sách)

Trung bình mỗi tuần bán được:

22 000 : 4 = 5500 (cuốn sách)