Bài 1 (trang 20 SGK Toán 4): Viết theo mẫu:

Đọc số Viết số Số gồm có
Tám mươi nghìn bảy trăm mười hai 80 712 8 chục nghìn, 7 trăm, 1 chục, 2 đơn vị
Năm nghìn tám trăm sáu mươi tư
2020
Năm mươi lăm nghìn năm trăm
9 triệu, 5 trăm, 9 đơn vị

Lời giải:

Đọc số Viết số Số gồm có
Tám mươi nghìn bảy trăm mười hai 80 712 8 chục nghìn, 7 trăm, 1 chục, 2 đơn vị
Năm nghìn tám trăm sáu mươi tư 5864 5 ngàn, 8 trăm, 6 chục, 4 đơn vị
Hai nghìn không trăm hai mươi 2020 Hai nghìn, 2 chục
Năm mươi lăm nghìn năm trăm 55 500 5 chục nghìn, 5 nghìn, 5 trăm
Chín triệu năm trăm linh chín 9 000 509 9 triệu, 5 trăm, 9 đơn vị

Bài 2 (trang 20 SGK Toán 4): Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 387; 873; 4738; 10 837.

Mẫu : 387 = 300 + 80 + 7.

Lời giải:

873 = 800 + 70 + 3;

4738 = 4000 + 700 + 30 + 8

10837 = 10000 + 800 + 30 + 7

Bài 3 (trang 20 SGK Toán 4): Ghi giá trị của chữ số 5 trong mỗi số ở bảng (theo mẫu)

Số 45 57 561 5824 5 842 769
Giá trị của chữ số 5 5

Lời giải:

Số 45 57 561 5824 5 842 769
Giá trị của chữ số 5 5 50 500 5 000 5 000 000