Bài 1 (trang 36 SGK Toán 4): Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính..). Hãy khoanh vào chữ cái trả lời đúng.

a) Số gồm năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là:

A. 505 050

B. 5 050 050

C. 5 005 050

D. 50 050 050

b) Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762 là:

A. 80 000

B. 8000

C. 800

D. 8

c) Số lớn nhất trong các số 684 257; 684 752; 684 725 là:

A. 684 257

B. 684 275

C. 684 752

D. 684 725

d) 4 tấn 85kg = …..kg

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 485

B. 4850

C. 4085

D. 4058

e) 2 phút 10 giây = ….giây

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 30

B. 210

C. 130

D. 70

Lời giải:

a) Chọn D

b) Chọn B

c) Chọn C

d) Chọn C

e) Chọn C

Bài 2 (trang 37 SGK Toán 4): Biểu đồ dưới đây chỉ số quyển sách các bạn Hiền, Hòa, Trung, Thực đã đọc trong một năm:

Giải bài 2 trang 37 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Dựa vào biểu đồ để trả lời các câu hỏi sau:

a) Hiền đã đọc được bao nhiêu quyển sách?

b) Hòa đã đọc bao nhiêu quyển sách?

c) Hòa đã đọc nhiều hơn Thực bao nhiêu quyển sách?

d) Ai đọc ít hơn Thực 3 quyển sách?

e) Ai đọc nhiều sách nhất?

g) Ai đọc ít sách nhất?

h) Trung bình mỗi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách?

Lời giải:

a) Hiền đã đọc được 33 quyển sách.

b) Hòa đã đọc 40 quyển sách.

c) Hòa đã đọc nhiều hơn Thực: 40 – 25 = 15 (quyển sách)

d) Trung đọc ít hơn Thực 3 quyển sách

e) Hòa đọc nhiều sách nhất

g) Trung đọc ít sách nhất

h) Trung bình mỗi bạn đọc được:

( 33 + 40+ 22 + 25) : 4 = 30 quyển sách

Chú thích: Để giải câu d) trước hết ta phải tính nhẩm:

25 – 3 = 22 (quyển sách)

Sau đó tìm xem ai đọc 22 quyển sách (bạn Trung)

Bài 3 (trang 37 SGK Toán 4): Một cửa hàng ngày đầu bán được 120m vải, ngày thứ hai bán được bằngGiải bài 3 trang 37 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4số mét vải bán được trong ngày đầu, ngày thứ ba bán đươc gấp đôi ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

Lời giải:

Số mét vải bán được trong ngày thứ hai là:

120 : 2 = 60 m

Số mét vải bán được trong ngày thứ ba là:

120 x 2 = 240 m

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đã bán được số mét vải là:

( 120 + 60 + 240) :3 = 140 m

Đáp số: 140 m vải